องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อำนาจเจริญ]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อำนาจเจริญ]
จังหวัด: 
อำนาจเจริญ
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา  จำกัด

นายเสวย แสนโต

เลขที่ ๒๒๓   หมู่ที่ ๙   ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๑๑๐

087 878 3479

มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ  วัดพระศรีเจริญ 

นายบัวสอน มีนาพันธ์

เลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๖ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๒๔๐

045 469 032

เครือข่ายพัฒนาสตรีอำเภอปทุมราชวงศา

นางเพ็ญศรี ลูกแก้ว

เลขที่ ๒๒๓   หมู่ที่ ๙   ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๑๑๐

086 248 1896
ชมรมสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ
นายเสวียน โสมอินทร์
เลขที่ ๔๒๙/๓   หมู่ที่ ๙   ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
045 511 440
สมาคมคนตาบอดจังหวัดอำนาจเจริญ
นางถาวร แสงชาติ
เลขที่ ๑๘  หมู่ที่ ๗   ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๒๔๐
089 740 7072
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนิคมเกษตรกรรม แปลง ๓
นางนงเยาว์ ดาวใส
เลขที่ ๑๖  หมู่ที่ ๗   ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๒๑๐
087 857 8400
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนอำนาจเจริญ    
นายเพชร นางาม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
087 878 3479
ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ
นางบุบผาวรรณ อังคุระษี
เลขที่ ๗๕   หมู่ที่ ๑๑  ถนนอเนกอำนาจ ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
045 511 207
กลุ่มรวมรักบ้านโคกสะอาด 
นายสุรสิงห์ ธนันทา
เลขที่ ๘  หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ ๓๗๒๑๐
 
องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรม –แผ่นดินทอง
พระครูมงคลวรรัตน์
เลขที่ ๖๐  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
045 451 015
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ  
นางประสิทธิ์ ใจแน่น
เลขที่ ๑๗๕  หมู่ที่ ๒๐ ถนนอรุณประเสริฐ   ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
 
สมาคมกู้ภัยอำนาจเจริญ 
นายอุทัย เชื้อพันธ์
เลขที่ ๒๓๙  หมู่ที่ ๑๓  ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
045 511 748
สมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
นายสสว่าง นาคพันธ์
เลขที่ ๑๕๙  หมู่ที่ ๒   ถนนชยางกูร ตำบลไก่คำ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐
081 760 2730

สมาคมร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตแสงเพชร

นายประวัติ เชื้อธรรม

เลขที่  ๗   หมู่ที่ ๑๐ ถนนเข้าวัดถ้ำแสงเพชร  ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์   ๓๗๐๐๐

089 282 4710

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไม้กลอน

นางมุมเตรียม กองทอง

เลขที่ ๔๒ หมู่ที่  ๕ ตำบลไม้กลอน  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๑๘๐

086 072 7334

กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นางนันททา ทิมโพธิ์กลาง

เลขที่ ๒๙๑  หมู่ที่  ๖  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์   ๓๗๐๐๐

045 511 491

กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ ๙  ตำบลพนา  อำเภอพนา

นางอรศรี พลราษฎร์

เลขที่ ๗๓  หมู่ที่  ๙ ถนนชามาตย์   ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์   ๓๗๑๘๐

045 463 057

ชมรมอาสาพิทักษ์ท้องถิ่น (อพถ.)  ลืออำนาจ

นายธนนันท์ เปี่ยมรัมย์

เลขที่ ๒๕/๑  หมู่ที่  ๖  ถนนชยางกูร ตำบลอำนาจ  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐

089 583 7192

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพตำบลคำพระ

นายฉลวย จารุจิต

เลขที่ ๗๓  หมู่ที่  ๒  ถนนชยางกูร ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๒๔๐

045 469 140