องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุรินทร์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุรินทร์]
จังหวัด: 
สุรินทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมสภาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์

นายชาติพิพัฒน์ พูลสวัสดิ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  ถนนหลักเมือง  ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐

086 879 8270

สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์

 

เลขที่ ๒๘๖  ถนนภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐

 

มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย

นายฉัตรชัย เทพเสนา

เลขที่ ๑๔๐/๔๕  หมู่ที่ ๑๓  ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์   ๓๒๐๐๐

044 521 105
มูลนิธิการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุรินทร์
นายทอง บุญยศ
เลขที่ ๗ ถนนกรุงศรีนอก  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์   ๓๒๐๐๐
044 518 402
มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร
นายธีรพล สุลินทาบูรณ์
เลขที่ ๒๖๖  หมู่ที่ ๖  ตำบลสวาย   อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์   ๓๒๐๐๐
044 546 580
มูลนิธิศรีบุรินทร์เพื่อการพัฒนา
นายนพดล นพคุณ
เลขที่ ๑๕๐/๕๖  หมู่ที่ ๑๖  ถนนสุรินทร์ – ลำชี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์   ๓๒๐๐๐
044 539 328
มูลนิธิพัฒนาการศึกษา
นายวัชรนนท์ มั่นใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๓๐
044 713 316
มูลนิธิศิษย์สัมพันธ์วัดพรหมสุรินทร์
นายสุพรรณ ศรีตุลานุ
เลขที่  ๕๙  ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐
044 511 6869