องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [หนองบัวลำภู]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [หนองบัวลำภู]
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี 
 สาขาสำนักงานบ้านนิจานุเคราะห์จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวพรพรรณ อินทิแสน

เลขที่ ๑๖๘/๘  หมูที่ ๒    ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์ ๓๙๐๐๐

042 360 322

มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู

นายอานนท์ เชื้อสัตตบงกช

เลขที่ ๑๕๑   หมู่ที่ ๒    ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์ ๓๙๐๐๐

 

มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ 

นางสำลี ภูมิโคกรักษ์

เลขที่ ๑๐๖   หมู่ที่ ๗    ตำบลเมืองใหม่  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู    รหัสไปรษณีย์  ๓๙๑๘๐

042 353 443 - 5
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 
นายวรัญชิต ชวลิตสกุลชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑   หมู่ที่ ๒ ถนนอุดร – เลย  ตำบลลำภู อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์ ๓๙๐๐๐
042 360 659
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 
ดาบตำรวจ สมศักดิ์ แก้วโนนตุ่น
หมู่ที่ ๑  ถนนอุดรวิไสย์กิจ  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  ๓๙๐๐๐
042 312 834
ชมรมข้าราชการนอกประจำการ  อำเภอหนองบัวลำภู 
 จังหวัดหนองบัวลำภู
นายพวง ศรีราช
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ถนนวิไสยอุดรกิจ   ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  ๓๙๐๐๐
042 312 396
สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายวิชาญ ช่วยอุดม
เลขที่ ๘๐  หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านทุ่งโปรงพัฒนา  ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์  ๓๙๐๐๐
086 856 8587