องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุดรธานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุดรธานี]
จังหวัด: 
อุดรธานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมนักบุญวินเซอเดอปอลแห่งประเทศไทย (คณะมนตรีสังฆมณฑลอุดรธานี)

นายเสรี วงษ์วิไลวารินทร์

เลขที่  ๒๑๙/๑๘  หมู่ที่ ๑  วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  
ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐๐

02 668 9314

มูลนิธิอิสานพัฒนา

นางประยูร ดวงจำปา

เลขที่ ๓๖  หมู่ที่ ๒  ตำบลเมืองเทีย อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๒๕๐

042 293 507

มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสัมฤทธิ์ อาจอำนวย

เลขที่ ๔/๗  ถนนโพศรี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐

089 943 3350
มูลนิธิสตรีราชินูทิศ
นางจำรัส ธีรกุล
เลขที่ ๑๐๓  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
042 244 415 - 6
มูลนิธิหมากแข้งเจริญศรี
นางวัฒนา พิธรัตน์
เลขที่ ๑๓๓  ถนนอำเภอ  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดอุดรธานี
นางวัฒนา พิธรัตน์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐๐
 
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี
นางกฤษณา ธีระวุฒิ
เลขที่ ๕๔๙  ถนนโพศรี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐๐
081 457 7233
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางสุภาวดี ศรีมันตะ
บ้านข้าวสาร  ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๓๐๐
042 295 252
บ้านพักใจอุดรธานี
นางจันใด ผกากอง
เลขที่ ๒๑๑/๒  หมู่ที่ ๘  ถนนอุดร-หนองสำโรง  
ตำบลหมูม่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
042 223 884
สมาคมสตรีอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
นางยงฤดี พูลทรัพย์
เลขที่ ๔๐   ถนนโพศรี   ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
042 221 352
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี 
บาทหลวงประวัติ ญวณเหนือ
เลขที่  ๑๒๙/๑๘   หมู่ที่ ๑ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  ๔๑๐๐๐
042 223 228
มูลนิธิชาวอุดรร่วมใจต้านภัยเอดส์
นางประกายแก้ว รัตนนาคะ
เลขที่ ๕๔๙  ถนนโพศรี (เจริญโฮเต็ล)  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
081 996 0961
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น
 
เลขที่ ๑๒๙/๑๘  ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
 

สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 

นายบัญญัติ พูลทรัพย์

เลขที่ ๓๓  โรงพยาบาลอุดรธานี อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์   ๔๑๐๐๐

089 401 0780