องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุพรรณบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุพรรณบุรี]
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกการเกษตรศรีประจันต์

นายประศาร เพชรมอญ

เลขที่  ๓๗๑  หมู่ที่ ๒  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท 
ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๔๐

035 581 634

พุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสำราญ พรหมมาศ

เลขที่  ๒๒๑   ถนนประชาธิปไตย  ตำบลที่พี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐

035 523 649

มูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ

ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย

เลขที่  ๗๖   ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐

035 500 283 - 8
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสามชุก2
นายจอม พุทธโกศา
เลขที่ ๘๘๘/๓  หมู่ที่ ๒  ตำบลสามชุก  อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๓๐
035 504 065
ชมรมพัฒนาผู้นำเยาวชน
นางคัทลียา เนียวกุล
เลขที่  ๒๔๘   หมู่ที่ ๙  ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๙๐
089 480 4717
มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ
นางสาวสุรีย์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
เลขที่ ๔๒๓  หมู่ที่ ๓ ตำบลสามชุก  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๓๐
035 571 213
สมาคมศิษย์เก่าอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางสาวบรรจง สกุลพราหมณ์
เลขที่ ๒๗๙   ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐
035 511 355
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรสองพี่น้อง
นายมานพ ชำนาญค้า
เลขที่ ๖๘   ถนนบางลี่ – หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๑๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูจังหวัดสุพรรณบุรี
นายอาคม วงศ์จันทร์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐
035 536 170
สมาคมผู้ปกครอง –ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ
พลอากาศตรี ดร. แก้ว สงขาว
โรงเรียนสุพรรณภูมิ   ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐
035 651 000
สโมสรโรตารี่อู่ทอง
 
เลขที่ ๖๐๐  หมู่ที่ ๖  ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๖๐
 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี
 
เลขที่ ๑๑๙/๗  ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐
 
สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
เลขที่  ๗๖   ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐
 

ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอำนวย ฉิมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุพรรณบุรีตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์   ๗๒๐๐๐

 

ชมรมกล้าตะวันสุพรรณบุรี 

นายวิมุติ หยกพรายพันธ์

เลขที่ ๒๙๖/๙๖  ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์   ๗๒๐๐๐