ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีตรัง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีตรัง
ที่อยู่: 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ)91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด: 
ตรัง
เบอร์ติดต่อ: 
075-226977
ผู้ประสานงาน: 
1.น.ส.สุวิมล โภคาลัย พยาบาลวิชาชีพ 5, 2.นางปฏิญญา ก้องกุล พยาบาลวิชาชีพ 8 วช, 3.นางประไพพิศ สิงหเสม พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย นันทนาการ- ตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำ- บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ