ชมรมผู้สูงอายุบ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 1,4,10

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 1,4,10
ที่อยู่: 
บ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 4ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายเหลือ มณีบูรณ์
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้