ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนควนหาญ โรงพยาบาลตรัง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนควนหาญ โรงพยาบาลตรัง
ที่อยู่: 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ควนหาญ รพ.ตรัง ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด: 
ตรัง
เบอร์ติดต่อ: 
075-226024
ผู้ประสานงาน: 
นางปรีดา สาราลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
กิจกรรมและโครงการ: 
พบปะ พูดคุย ดูแลส่งเสริมสุขภาพ - ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ