ชมรมผู้สูงอายุเลิงนกทา จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุเลิงนกทา จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
322 หมู่1 บ.ทุมเทวา ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-718257
ผู้ประสานงาน: 
นายประสิทธิ์ สารสุข ประธามชมรมผู้สูงอายุเลิงนกทา
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
 - พัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - มีความรู้ด้านเรื่องการผสมสมุนไพรในการทำลูกประคบ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
 - เป็นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร และทำลูกประคบสมุนไพรเป็นอย่างดี