ชมรมสตรีศรีสองแคว

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมสตรีศรีสองแคว
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
081-16041346, 081-5340140, 081-6214239
ผู้ประสานงาน: 
ดวงนภา สราญรมย์ ประธานชมรม, เกษมสรวง แก้วสรแสน ประชาสัมพันธ์, รุ่งกานต์ ศรลัมพ์ รองประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพตนเองเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการอบรมแบบเข้าค่าย ฝึกทักษะชีวิตการวิเคราะห์และวางแผนชีวิตชุมชนการปลูกจิตสำนึกเป็นคนดีและทำความดีเพื่อส่วนรวม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี

วิทยากรกระบวนการ
-วิชาการกระบวนการมีส่วนร่วมและเขียนโครงการ-ธุรการบริหารจัดการโครงการ
-การจัดทำรายงานบันทึกขอมูลและการนำเสนอ