ชมรมวัยรุ่นคุณธรรม

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมวัยรุ่นคุณธรรม
ที่อยู่: 
24/1 หมู่ 7ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวสมบูรณ์ แย้มกลิ่น วัยรุ่นธรรม
กิจกรรมและโครงการ: 
การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม

เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยเยาวชนรวมตัวเป็นอาสาสมัครจัดตั้งชมรม"วัยรุ่น คุณธรรม"เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมของเยาวชนในสถานศึกษา เป็นการสนับสนุให้ต่อเนื่องกับการเป็นต้นแบบในการขยายเครือข่ายคนเก่ง และคนดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นชมรมและสนับสนุนให้