บริษัทออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อหน่วยงาน: 
บริษัทออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 
31 ม.6 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
085-1237367
ผู้ประสานงาน: 
คุณระเบียบ นิวาศานนท์ ผู้จัดการภาคอำนวยการ
เว็บไซต์: 
www.banriecoffee.com
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
-  การสร้างชื่อตรายี่ห้อไทยให้ถูกยอมรับในระดับสากล จนเกิดผลในความภาคภูมิใจและศรัทธาความเป็นไทย
-  การนำวิถีสังคม  วัฒนธรรม  เข้าสู่องค์กรภาคธุรกิจ อันจะนำพาคนในสังคมเกื้อกูล สร้างความแข็งแกร่งให้กันและกัน