กลุ่มเกษตรกรทำนาแสวงหา จ.อ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มเกษตรกรทำนาแสวงหา จ.อ่างทอง
ที่อยู่: 
85 หมู่14 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
089-8065274, 089-8080188
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวขนิษฐา ด้วงดารา
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรรม ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และช่วยเหลือส่วนรวม