มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี)

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี)
ที่อยู่: 
บ้านข้าวสาร ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41300
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-295252
ผู้ประสานงาน: 
นางสุภาวดี ศรีมันตะ
กิจกรรมและโครงการ: 
ฝึกอบรมและให้การศึกษาเด็กปัญญาอ่อนสำรวจศึกษาค้นคว้าภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์การอื่นในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาอ่อนบำบัดฟื้นฟูสงเคราะห์ครอบครัวฝึกอาชีพให้กับ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง