มูลนิธิบ้านทับกวาง (ภูมิพฤกษ์) จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิบ้านทับกวาง (ภูมิพฤกษ์) จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-357320, 036-211794
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์ ตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคคลเร่ร่อนจรจัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ