มูลนิธิบุญปลั่ง-สุรเวช จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิบุญปลั่ง-สุรเวช จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
เลขที่1 ถ.วิทยะธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-712389
ผู้ประสานงาน: 
นายสมจิตร ไชยราช ประธานมูลนิธิฯ, นายอรรถณัฐ หาญจัง รองประธานมูลนิธิฯ
เบอร์แฟกซ์: 
045-714150
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมการจัดสวัสดิการทุนอุปถัมภ์ให้กับพระภิกษุ สามเณร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อเป็นทุนอุปถัมภ์การอบรมพระสังฆธิการคณะสงฆ์
 - เพื่อเป็นสวัสดิการพระภิกษุ  สามเณร
 - เพื่อร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
 - ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด