มูลนิธิประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร
ที่อยู่: 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพงษ์ แก้วสุทธิ, นายธาดา ว่องวิกย์การ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร ในด้านอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน