มูลนิธิพระครูรัตนสราธิคุณ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพระครูรัตนสราธิคุณ
ที่อยู่: 
วัดสระแก้ว เลขที่ 1 หมู่.15 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
พระครูอดุลยสราภิรักษ์ นายอาทิตย์ จิตละมุน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ