มูลนิธิรักชีวิตและชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรักชีวิตและชุมชน
ที่อยู่: 
326/66 หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พัฒนาส่งเสริมชุมชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สังคมวัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด