มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์
ที่อยู่: 
105 ถนนเพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จังหวัด: 
เพชรบูรณ์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5672-1153
ผู้ประสานงาน: 
นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ ประธานมูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์
เบอร์แฟกซ์: 
0-5671-1295
กิจกรรมและโครงการ: 
1. การกุศลสาธารณะ 2. การสังคมสงเคราะห์ 3. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 4. สงเคราะห์ช่วยเหลือเก็บศพ 5. ร่วมมือกับทางราชการ หน่วยงานของรัฐทั่วไป
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ประเภทของการให้
1. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
2. สงเคราะห์ช่วยเหลือศพไม่มีญาติ  ผู้ยากไร้อนาถา  หรือผู้ขอความช่วยเหลือเพื่อเป็นการกุศล
3. จัดสร้างสถานที่เก็บศพในเขตฌาปนสถานที่ได้รับอนุญาต  
โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน  เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป