มูลนิธิศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่: 
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายนาวิน ขันธหิรัญนางวิตยา ประสงค์วัฒนา
กิจกรรมและโครงการ: 
บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมงานวัฒนธรรมฯลฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม