มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่: 
เลขที่ 90/1 ม. 3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5620-4039
ผู้ประสานงาน: 
นางอรพรรณ ปรัสพันธ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วในอันที่จะช่วยให้คนชราได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนช่วยเหลือในด้านการฌาปนกิจและบำเพ็ญศาสนกิจ - เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บริจาคเงินและสิ่งของ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้