มูลนิธิสุธาสินีน้อยอินทร์ จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสุธาสินีน้อยอินทร์ จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
3 หมู่12 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-712241
ผู้ประสานงาน: 
นางสุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้กับเยาวชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
 - เปิดบ้านพักให้ความช่วยเหลือที่ประสบกับปัญหาด้านชีวิต ร่างกายจิตใจจากปัญหายาเสพติด  เอดส์ และปัญหาทางครอบครัว (กำพร้า) และให้การช่วยเหลือแนะนำและส่งเสริมสวัสดิการด้านร่างกาย จิตใจ

1. รับอาสาให้ช่วยงาน
    - ด้านกระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้กับเยาวชนให้นำไปสู่การช่วยเหลือ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
    - สามารถเข้าใจเด็ก (มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก) และสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมในการเข้าถึงเยาวชนได้
2.รับบริจาคสิ่งของ
 -  เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว