ชมรม อสม. เขตเมือง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม อสม. เขตเมือง
ที่อยู่: 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
054-710234
ผู้ประสานงาน: 
นางจันทร์เพ็ญ ณ น่าน ประธานชมรม ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
สวัสดิการด้านสุขภาพ ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ