ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัสงขลา
ที่อยู่: 
161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
081-7984588
ผู้ประสานงาน: 
นายวัชรินทร์ จันทรพงศ์ ประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2.แก้ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสงขลา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ความสามารถของอาสาสมัคร: 
คุณสมบัติ 1. จิตสาธารณะ 2. เสียสละเพื่อส่วนรวม 3. สมัครใจเป็น อสม. /ผ่านหลีกสสูตรกระทรวงสาธารณสุข อบรมด้าน 1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 2.ทักษะในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ระดับตำบลในการเขียนแผนงาน/โครงการ