ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง
ที่อยู่: 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง ถ.วิเศษกุลต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
จังหวัด: 
ตรัง
เบอร์ติดต่อ: 
075-218366
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.ขนิษฐา ฮายุก ประธานชมรม, นางวันทนา ฝันเซียง พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
กิจกรรมและโครงการ: 
- บริการรักษาโรคพื้นฐาน - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ - ค้นหา คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง - อื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด