ชมรมเยาวชนเกษตรร้อยเอ็ดอาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมเยาวชนเกษตรร้อยเอ็ดอาสา
ที่อยู่: 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรีจ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
043-569117, 087-8550011, 081-5454178
ผู้ประสานงาน: 
นายพีรยุทธ วงษ์ตาขี ประธาน, นางณัฏฐกา ชามะรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ดำเนินโครงการสอนคอมพิวเตอร์น้องต่อไป โดยสอนที่ โรงเรียนเดิมและเพิ่มโรงเรียนใหม่ 2. ดำเนินโครงการสำรวจป่าเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ชุมชนกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเดิมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา 4. ทำโครงการหนังสือมือสองจากพี่สู่น้อง 5. นำสมาชิกให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรและวิชาชีพอื่น แก่ชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาประสบการณ์และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้วิชาชีพด้านเกษตรและความรู้วิชาชีพอื่นๆเรียนรู้การให้ และการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน
1. การอาสาสอนคอมพิวเตอร์แก่น้องตามโรงเรียน
2. การอาสาสำรวจป่าเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน
3. การอาสาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
4. การบริจาคสิ่งของ ได้แก่ หนังสือมือสอง
5. การอาสาให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรและวิชาชีพอื่นแก่ชุมชน