มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่: 
เลขที่ 999 หมู่ ถ.กำแพงเพชร-ตาก ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
จังหวัด: 
กำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ: 
055-799770
ผู้ประสานงาน: 
นายมานพ ศิริไพบูลย์ เลขานุการมูลนิธิ อปพร.
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดความรักความสามัคคีรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน/ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆได้อย่างปลอดภัย มอบทุน วัสดุสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ