มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่: 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายนาวิน ขันธหิรัญ, นายทัตพงษ์ สิทธิโชค
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน