มูลนิธิเตมะศิริและสายสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเตมะศิริและสายสัมพันธ์
ที่อยู่: 
164 ถนนภราดร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-412072
ผู้ประสานงาน: 
นายวิเชียร เตมะศิริn ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือคนชราคนไร้ที่พึ่งยากไร้ และผู้ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้