มูลนิธิเพื่อพัฒาแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเพื่อพัฒาแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: 
51/2 ถ.ชำนาญ-สถิต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญทอง เพียรสุขุม
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา บริจาคเงินอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและผู้สูง-อายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้