แผนการดำเนินการจัดทำแผนที่ทำดี

“๘ ล้านการให้ ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ปี ๒๕๕๐ ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นวาระแห่งชาติเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วย

๑. เชิญชวนประชาชน : ร่วมทำกิจกรรม ๘ ล้านการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
เป้าหมาย ๘ ล้านการให้ ในปี ๒๕๕๐ (๘๐ ล้านการให้ ในปี ๒๕๕๔)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอาสาสมัคร

๒. เชิญชวนหน่วยงาน : ร่วมทำกิจกรรม หนึ่งหน่วยงานหนึ่งโครงการการให้
และ
การอาสาช่วยเหลือสังคม

เป้าหมาย พันโครงการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอาสาสมัคร

๓. เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานเอกชน : ร่วมทำกิจกรรม
ลาไปเป็นอาสาสมัคร

เป้าหมาย ๘ พันวันลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอาสาสมัคร

***แนวทางการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน
ได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
สังคมและประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลา***

ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งบันทึกทำดีการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมของท่านหรือหน่วยงานท่าน
ที่ทำตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ผ่านไปรษณียบัตรหรือเว็บไซต์คนใจดี www.konjaidee.org

ขอเอกสารหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๑-๒ หรือ โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙ โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๑๑, ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๒ หรือที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

 

 

“… คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน
ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ
พระราชดำรัสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน พ.. 2549

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 กำหนดเรื่อง การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติ โดยประกาศให้ปี พุทธศักราช 2550 เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
ทางศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส
.) ภายใต้การดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้จิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมได้ขับ เคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบและราบรื่นบรรลุตามนโยบาย
ทางศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.) ได้ริเริ่มจัดการงานด้านข้อมูลกิจกรรม ข่าว เรื่องเล่าเกี่ยวกับการให้และการอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม (หรือ การทำดี) ขึ้น จากประชาชน หน่วยงานและภาคต่างๆ และจัดการระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ให้และผู้รับ ผ่านเวบไซต์ของทาง ศกอส. หรือเวบไซต์คนใจดี www.konjaidee.org โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ศกอส.จึง มีความประสงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดทำแผนที่ทำดีทุกจังหวัดทั่วประเทศขึ้น และนำกิจกรรมการให้และการอาสาไปประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไป

ทั้งนี้ทางคณะผู้รวบรวมข้อมูลจากทางศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.) ได้จัดทำ ๘๐ ต้นแบบทำดี เพื่อในหลวง (แผนที่ทำดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉบับ พ.. 2550) เพื่อเป็นตัวอย่างให้แต่ละหน่วยงานนำไปเป็นแนวทางในการทำ แผนที่ทำดี ในเขตพื้นที่ของท่าน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์คนใจดี www.konjaidee.org

 


ขั้นตอนแรกในการจัดทำนั้น ควรสำรวจข้อมูลกิจกรรมอาสาและการให้ (
*ตัวอย่างของการให้ เช่น การบริจาคเงิน โลหิต อวัยวะ หรือ สิ่งของ) ซึ่ง อยู่ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะเป็น สมาคม มูลนิธิ ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรอาสาสมัครอื่นๆ สถาบันการศึกษา ศาสนา หรือจากบุคคลใดบุลคคลหนึ่ง โดยท่านอาจจะมีข้อมูลเดิมบ้างอยู่แล้ว หรือหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว สามารถสำรวจจากแหล่งข้อมูลหรือสื่ออื่นๆ ได้ หลัง จากการสำรวจเบื้องต้นของหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดกิจกรรมการให้และการอาสาใน พื้นที่ของท่านมาแล้ว จึงนำข้อมูลกิจกรรมมารวบรวมไว้ในระบบ โดยดูจากขั้นตอนต่อไป


ข้อมูลกิจกรรมการให้และการอาสาที่มีอยู่เดิมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่สำรวจมา ข้างต้นนั้น หากเป็นข้อมูลเดิมอาจจำเป็นต้องเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน และปรับเป็นข้อมูลล่าสุดมากขึ้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมอาสาจัดงานดังกล่าว ในรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นที่ช่วยเหลือต่างๆกัน จึงจำเป็นต้องจัดข้อมูลไว้เพื่อให้ง่ายแก่บุคคลทั่วไปนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำแผนที่ทำดีนี้ ทางคณะผู้รวบรวมข้อมูลจากศกอส. ได้จัดทำแบบฟอร์มและตัวอย่างของการหาข้อมูลเป็นแผ่นข้อมูลให้กรอกไว้** สามารถดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล (ไฟล์ Excel) ตัวอย่างการจัดทำแผนที่ทำดี (ของแต่ละหน่วยงาน) ได้ที่เวบไซต์คนใจดี www.konjaidee.org **


ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนที่ทำดี มีดังนี้:

v ประเด็น ท่าน สามารถเริ่มจัดข้อมูลโดยแยกประเด็นของกิจกรรมอาสาและการให้ขององค์กรสาธารณ ประโยชน์นั้นๆ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์กิจกรรมของแต่ละองค์กร เพื่อทราบว่าอาสาสมัครไปช่วยเหลือด้านใด บุคคลกลุ่มใดบ้าง เช่น ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเขาสมิง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ชมรมนี้ควรจัดอยู่ในประเภท ประเด็นผู้สูงอายุ เป็นต้น

ซึ่งมีประเด็นหลักๆ ดังนี้

o ประเด็นเด็กและเยาวชน

o ประเด็นสตรี

o ประเด็นคนชรา

o ประเด็นผู้พิการ

o ประเด็นผูพิการ / ด้อยความสามารถ /ไร้ที่พึ่ง

o ประเด็นการช่วยเหลือสัตว์

o ประเด็นสิ่งแวดล้อม

o ประเด็นพัฒนาชนบท

o ประเด็นเทคโนโลยี

o ประเด็นชีวิตและสุขภาพ

o ประเด็นวิชาชีพ

o อื่นๆ

v ชื่อหน่วยงาน ชื่อเต็ม และชื่อย่อ (ถ้ามี)
v ผู้ประสานงาน / ตำแหน่ง เป็นชื่อผู้ที่บุคคลทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการทำกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนได้
v วัตถุประสงค์หลัก และรายละเอียดโดยคร่าวของหน่วยงานเป็นเป้าหมายหลักที่หน่วยงานนั้นทำ โดยใส่รายละเอียดโดยคร่าวๆของหน่วยงาน ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานลักษณะใดตัวอย่างเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก วัตถุประสงค์หลักเป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือ และป้องการละเมิดสิทธิเด็ก ที่โดนทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงาน
v กิจกรรมอาสา หรือ โครงการของหน่วยงาน (ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้) - ตัวอย่างเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2) สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคม ให้แก่ครอบครัวทั่วไป โรงเรียน และสังคม
v ประเภทของการให้ - แยกสิ่งที่อาสาสมัครสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานนั้นๆได้ โดย:
1. การอาสา ควรระบุกิจกรรมที่ให้อาสา ไม่ว่าจะเป็นการอาสาออกแรง หรืออาสาใช้ความรู้ทักษะต่างๆ)
2. บริจาคเงิน
3. บริจาคสิ่งของ โปรดระบุสิ่งของที่บุคคลทั่วไปสามารถให้บริจาคให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ หรือใช้แล้ว
ตัวอย่างเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีกิจกรรมการให้และการอาสา ได้แก่ 1. การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการ และ อาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 2. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
v คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร เป็นคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่อาสาสมัครจำเป็นหรือควรต้องมี หากมีโปรดระบุโดยคร่าว หากไม่มี ให้ระบุว่าไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไม่จำเป็น แต่สำหรับกิจกรรมร่วมกับชุมชน เน้นผู้ที่มีทักษะการจัดกิจกรรมสันทนาการโดยทั่วไป และ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ เน้นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ และ/หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
v ข้อมูลติดต่อของหน่วยงานเพื่อ ให้อาสาสมัครสามารถติดต่อสอบถามหน่วยงาน หรือผู้ประสานงานหลัก เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมและส่งเอกสารทางไปรณีย์ได้ โดยมีข้อมูลจำเป็นดังนี้:
· ที่อยู่ของหน่วยงาน
· โทรศัพท์ / โทรสาร (ที่สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยตรง)
· Website/ E-mail


 

เมื่อ ท่านรวบรวมและจัดทำข้อมูลลงบนแผ่นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาข้อมูลกิจกรรมหลักและรายละเอียดโดยคร่าวของกิจกรรม ร่วมกับข้อมูลประเภทของการให้ เพื่อนำมาวิเคราะห์แยกกิจกรรมทำดีเป็นข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีกิจกรรมหลักเป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือ และป้องการละเมิดสิทธิเด็ก ที่โดนทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงาน และ กิจกรรมการให้และการอาสา ได้แก่
1. การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการ และ อาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
2. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถนำมาจัดอยู่ในประเด็นเด็กและเยาวชน และสามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ ดังนี้
กิจกรรมทำดีที่ 1: อาสาจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ
กิจกรรมทำดีที่ 2: อาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำดีที่ 3: บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
หากพบกิจกรรมทำดีจากหน่วยงานอื่นที่ลักษณะตรงกัน ที่สามารจัดมาอยู่ในหัวข้อเดียวกันได้ ก็นำมาเรียบเรียงใส่ไว้ ตัวอย่างเช่น

กิจกรรมทำดีที่ 4. อาสาชวยสอนหนังสือเด็ก
บ้านครูน้อย (Ban Kru Noi)
สอนหนังสือวิชาชีพ และทํากิจกรรมเด็ก ๆ ในความดูแลของครูนอย
319 หมู1 ซอยราษฎร์บูรณะ26 เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140
Tel: 0-2871-3083
www.moobankru.com

มพด. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
The Foundation for Child Development (FCD)
เป็นอาสาสมัครแบ่งปันความรูความสามารถให้แกเด็กๆ เช่น สอนคอมพิวเตอร ภาษาศิลปะ ฯลฯ
143/109-111 หมูบ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกน้อย กทม.10700
Tel: 0-2433-6292, 0-2435-5281, 0-2884-6603 กด 0 Fax: 0-2435-5281 E-mail: iamchild2004@yahoo.com
www.iamchild.org

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (Baan Nokkamin Foundation)
อาสาสอนการบ้าน และ/หรือ ภาษาอังกฤษ แกเด็กตั้งแตประถม ถึงมัธยม
ช่วงเย็นและวันเสาร
89/6 ซอยเสรีไทย 17 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10240
Tel: 0-2375-6497 E-mail: baannokkamin@omf.net
www.baannokkamin.in.th

อนึ่งทางคณะผู้รวบรวมข้อมูลจาก ศกอส. ได้จัดทำ ๘๐ ต้นแบบทำดี เพื่อในหลวง ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างแผนที่ทำดี ที่มีกิจกรรมการให้และการอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นตัวอย่างให้แต่ละจังหวัดนำไปปฏิบัติต่อไป ** สามารถดาวน์โหลด ๘๐ ต้นแบบทำดีเพื่อในหลวง ได้ที่เวบไซต์คนใจดี www.konjaidee.org **
ตัวอย่าง ต้นแบบทำดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ,ต้นแบบทำดีจังหวัดนครพนม


จากนั้นท่านสามารถนำข้อมูลแผนที่ทำดีที่จัดทำ ส่งมาได้ที่ทางศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.) ที่อีเมลล์ NCGVinfo@gmail.com เพื่อทางคณะผู้รวบรวมข้อมูลสามารถนำไปจัดไว้ในระบบบนเวบไซต์คนใจดี www.konjaidee.org จัดแยกข้อมูลตามประเด็นและพื้นที่ (หรือจังหวัด) ต่างๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถค้นหาแหล่งทำดีใกล้ๆตัว ไม่ว่าอยู่พื้นที่จังหวัดใด สามารถทำได้ตรงตามความสามารถและความสนใจของตัวเองโดยง่ายและสะดวก

อนึ่งทาง ศกอส. ขอความร่วมมือท่านฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดกิจกรรมการ ให้และการอาสาที่อยู่ในพื้นที่ท่าน สามารถนำข่าว กิจกรรมการให้และการอาสาที่น่าสนใจ หรือแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ผ่านเวบบล็อกรวมพลคนใจดี (http://konjaidee.in.th/)

 

หมายเหตุ ทางคณะผู้รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนที่ทำดี ทั่วประเทศไทย ฉบับ พ.. 2550 จากทางศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.) ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจากทุกจังหวัด ที่ให้ความร่วมมือรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการรวบรวมจัดทำแผนที่ทำดี ทั่วประเทศไทย ฉบับ พ.. 2550 ที่มีความสมบูรณ์ให้มากยิ่งขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.)โทรศัพท์ 0-2306-8951-2 โทรสาร 0-2306-8952 E-mail: NCGVinfo@gmail.com ติดต่อคุณสนธิชัย ตั้งเกียรติยั่งยืน (089 448 2408)