เกี่ยวกับเว็บไซต์คนใจดี

ศูนย์ ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปี 2550 เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

เว็บไซต์ konjaidee.org เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ ระบบค้นหากิจกรรมอาสาและการให้ที่ผู้สนใจสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจได

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็น วาระแห่งชาติ และประกาศให้ปี 2550 เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ได้เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมขึ้นในสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2549 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รณรงค์เผยแพร่จิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

2. จัดการงานด้านข้อมูลและระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับ

3. ขับเคลื่อนโยบายและมาตรการการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

4. ส่งเสริมประสานงานและพัฒนาศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

5. ปฏิบัติงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2306-8951-2 โทรสาร 0-2306-8952 email: NCGVinfo@gmail.com ติดต่อผู้ประสานงานศูนย์ฯ 081-337-4771, 081-685-8176