มูลนิธิแสงสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิแสงสวรรค์
ที่อยู่: 
เลขที่ 1093 ถนนมาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5622-1215
ผู้ประสานงาน: 
นายเชาว์ คุณพิพัฒน์กุล (ครูใหญ่)
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า และเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการอบรมศึกษาตามควรแก่อัตภาพ 2. ให้การศึกษาเด็กจากครอบครัวยากจนและผู้มีรายได้น้อยในระดับก่อนประถมศึกษา ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมารดาและทารก ช่วยเหลือเด็กที่ขาดผู้อุปการะให้ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้มีผู้รับไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน