มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
ที่อยู่: 
เลขที่ 725 หมู่ 2 ถ.สุวรรณสร อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายพัลลภ จารุจินดา, นายสุนทร ยนต์ตระกูล
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพารชสระแก้ว และโรงพยาบาลข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆในเครือข่าย และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ