ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 
โรงแรมเอ็ม.เจ. ถ.คูเมือง
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4273-3771-4
ผู้ประสานงาน: 
เจ.ซี. นคร กองทรัพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาความเป็นผู้นำ / ผู้ตามที่ดี เยี่ยมเยียนสมาชิก พบปะ ประสานส่วนให้ความเป็นกันเอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ