ร.ร.พุทธเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน: 
ร.ร.พุทธเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: 
842 ม.1ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-622190
ผู้ประสานงาน: 
นางอัญชลี แหล่งป่าหมุ้ม
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถาน ศึกษาเพื่อให้ประกอบอาชีพ/ หารายได้ในชุมชนของตน บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน