ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: 
124 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-315547-9
ผู้ประสานงาน: 
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สงขลา
กิจกรรมและโครงการ: 
การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด กฎหมายกำหนดให้ศาลคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งการได้รับการอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษคดีครอบครัวคำนึงถึงความสงบและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็กและเยาวชนได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน