ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-312294
ผู้ประสานงาน: 
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ วางแผนกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งต่อ/สร้างเครือข่ายการทำงาน สถานศึกษาคนพิการ เป็นศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาคนพิการระดับจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
     เพื่อช่วยเหลือคนพิการระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา พัฒนาคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคนพิการ