ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ที่อยู่: 
322/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
081-9822404
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
กิจกรรมและโครงการ: 
การให้องค์ความรู้ เรียนรู้การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงหมูหลุม ผักปลอดสารพิษ อาสาให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเอง การบริจาค เช่น หมูหลุม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท