ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์
จังหวัด: 
สระแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 
081-8263995, 089-5061199
ผู้ประสานงาน: 
นายอนุศิษฎ์ ธำรงรัตนศิลป์
เบอร์แฟกซ์: 
037-251906
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สนับสนุนการเคลื่อนงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บูรพา 2.ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ 3.ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 4.ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 5.ศูนย์สาธิตการปลูกป่า 7 ระดับ 6.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท