ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดนครปฐม
ที่อยู่: 
เลขที่ 17/6 ม.3 หมู่บ้านสวนตาล ต. ศีรษะทอง อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-338655 ,034-339490-4
ผู้ประสานงาน: 
ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานศูนย์ฯ, นางสาวนารีรัตน์ สนธิเดชกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ
เบอร์แฟกซ์: 
034-338654
กิจกรรมและโครงการ: 
1. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภาคประชาชนแบบยั่งยืน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่ประชาชนพึ่งตนเองได้2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนรวม3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ4. เสริมศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และคุณธรรม เพื่อขจัดความด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม5. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และวิถีไทยที่ดีงาม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท