ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-513951
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ