ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัด: 
กำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ: 
0-55705-030
ผู้ประสานงาน: 
นายพิชา ตันศิริพรภักดี ประธานกรรมการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างสมาคมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสนับสนุนและเผยแพร่กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ