ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน
ที่อยู่: 
อบต.น้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-7968188, 054-773366
ผู้ประสานงาน: 
นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานศูนย์ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน ในด้านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรู้เท่าทันความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม