ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาดี จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาดี จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
ผู้ประสานงาน: 
นายหนูกรี ศรีภูธร
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สำราจ/ศึกษาปัญหา 2.เฝ้าระวังแก้ขปัญหา/ให้คำแนะนำ 3.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวในลักษณะบูรณการจากทุกภาคส่วนในสังคม
2.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถานบันครอบครัสวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
3.เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน