ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน จ.นครนายก
ที่อยู่: 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
ผู้ประสานงาน: 
นางทองสุข ไทรฟัก
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข