กาชาดจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน: 
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่: 
สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
055-251144
ผู้ประสานงาน: 
สุมลมาลย์ กนิฐตา
กิจกรรมและโครงการ: 
- ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหวงเพดานโหว่ -มอบทุนการศึกษา -เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน - ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี - ดูแลผู้สูงอายุในด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ - ช่วยเหลือให้กำลังใจสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ