ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคนที (พญาซอ) จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคนที (พญาซอ) จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
43 หมู่ 5 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-761949
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพร เกตุแก้ว
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด คนคว้า ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีแก่บุคคลทั่วไป เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีของชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด คนคว้า ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ