ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลอฮีตาอาลา ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลอฮีตาอาลา ปทุมธานี
ที่อยู่: 
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลอฮีตาอาลา
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
นายอดุล อาดำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ